utorak , 20. aprila 2021.
Naslovna / Program stranke

Program stranke

POLITIČKA NAČELA

PARTIJA KOSOVSKIH SRBA  je stranka DEMOKRATSKOG opredeljnja i odgovorne politike. Najviši politički cilj Partije Kosovskih Srba je očuvanje srpskog naroda, njegove imovine verske i kulturne baštine na Kosovu uz istovremeno poštovanje prava i sloboda pripadnika drugih naroda koji žive na Kosovu, što treba da dovede do napretka društva u celini i pronalaženje jezika i puta pomirenja naroda na Kosovu. Partija Kosovskih Srba će se zalagati za parlamentarni sistem u kojem je Vlada politički odgovorna Skupštini.

Kao partija zalagaćemo se za jačanje i uspostavljanje nezavisnog sudstva i nepolitizovane administracije. Zalažemo se da sudije, tužioci, javni pravobranioci i pripadnici javne bezbednosti ne mogu pripadadati nijednoj političkoj stranci ni političkoj organizaciji. Partija Kosovskih Srba smatra da pripadnost nekoj političkoj stranci ili organizaciji koja deluje u skladu sa principima vladavine prava i poštovanje prava drugih naroda ne može biti ni prednost ni prepreka pri obavljanju javnih fukcija.

Cilj nam je obezbeđenje uslova koji garantuju sva ljudska i politička prava gradjanima, bez obzira na njihovu nacionalnu i versku pripadnost, rasu, pol, jezik, imovno stanje, politička i druga opredeljenja.

Smatramo da je međunacionalno pomirenje neophodno da bi se uspostavilo demokratsko društvo, što ne oslobađa krivične i drugih vidova odgovornosti sve one koji su delovali nezakonito i protiv interesa naroda koji žive na Kosovu.

LJUDSKA PRAVA I ZAŠTITA BEZBEDNOSTI

Ljudska prava i ljudsko dostojanstvo neotuđivi su i pripadaju svakom pojedincu i čine temelj jedne zajednice. Poseban akcenat stavljamo na slobodu kretanja kao jedno od ključnih ljudskih prava.

Svi građani pred zakonom su  jednaki. Širenje nacionalne, rasne ili verske mržnje ili netrpeljivosti predstavlja krivično delo. Građani imaju sva ovlašćenja da štite svoja prava svim zakonom dozvoljenim sredstvima.

Neprikosnovena su prava svih građana na mirno okupljanje, slobodu govora i javnog istupanja, slobodu udruživanja, veroispovesti i izbor poziva i zanimanja.

Osnovni cilj rada KPS policije mora biti očuvanje stabilnog javnog reda i mira u kome je zaštita potpune lične i imovinske sigurnosti i dostojanstva građana na prvom mestu. Zalagaćemo se za rasvetljavanje najtežih krivičnih dela, suzbijanju maloletničke delikvencije i sprečavanju terorizma.

LOKALNA SAMOUPRAVA

Ovlašćenja i delovanje lokalne samouprave treba da se uskladi sa stvarnim potrebama društva i najvišim svetskim normama i standardima.

Partija Kosovskih Srba se zalaže za uspostavljanje Zajednice Sprskih Opština (ZSO) na osnovu rešenja i dogovora postignutih između Beograda i Prištine a pretočenih kroz Briselski sporazum.

Zalažemo se za formiranje novih opština na prostoru Kosova u sredinama gde je to potrebno i moguće.  Pre svega mislimo na novu srpsku opštinu stvorenu od naselja Prilužje i Plemetina. Zalagaćemo se da sva raseljena lica sa prostora Kosova, bez obzira na versku i nacionalnu pripadnost, ostvare svoja zakonom zagarantovana prava na svim budućim lokalnim i parlamentarnim izborima.

Zalagaćemo se za poboljšanje efikasnosti i kvaliteta pružanja usluga građanima kroz modernizaciju rada lokalnih samouprava, a prvenstveno uvođenjem elektronskih servisa.
Zalagaćemo se za obezbeđenje adekvatne infrastrukture i uslova rada svih zaposlenih u lokalnim samoupravama.

DEMOGRAFSKA POLITIKA

Demografska politika ima najviši, strateski značaj za srpsku zajednicu na prostoru Kosova jer se za društvo može reći da je uspešno samo ako je demografsko stanje zadovoljavajuće. Demografsku politku ćemo razvijati uz primenu određenih mera:

– obezbeđenje uslova za povećanje  stope nataliteta (renoviranje postojećih i izgradnja novih porodilišta, edukacija žena i muškaraca o značaju planiranja i stvaranja porodice)
– obezbeđenje podsticajnih ekonomskih mera, povećanje iznosa dečijeg dodatka, obezbeđenje posebnih budžetskih davanja trajnog karaktera za rođenje trećeg i četvrtog deteta, obezbeđenje sredstava za nezaposlene majke, formiranje posebnog fonda Iz kog bi se odobravali povoljni krediti za mlade bračne parove sa decom a namenjeni rešavanju njihovog stambenog pitanja ili zapošljavanju
– obezbeđenje poreskih olakšica za odecu, obuću, hranu i druge proizvode namenjene deci
– podsticanje zdravog oblika života a što bi očuvalo reproduktivno zdravlje
– obezbeđenje sredstava za veštačku oplodnju
– zbrinjavanje napuštene dece mora se unaprediti tako što će se ubrzati i pojednostaviti procedura usvajanja dece bez roditeljskog staranja.

Razvoj svih segmenata društva treba uskladiti sa osmišljenim merama demografske politike.

PRIVREDNI SISTEM I EKONOMSKA POLITIKA

Privredni razvoj je moguće ostvariti obezbeđenjem pravnog i ekonomskog ambijenta za nesmetano funkcionisanje slobodnog tržišta.

Zalagaćemo se za slobodno tržište rada i kapitala, robe i usluga, uz punu pravnu i poslovnu sigurnost. Obezbeđenje uslova za smanjenje nezaposlenosti kroz primenu sledećih mera:

– pomoć pri samozapošljavanju;
– dodela podsticajnih grantova;
– zalaganje za poreske olakšice za novootvorena preduzeća;
– aktivan rad na dovođenju stranih investitora.

Zalagaćemo se za prenos vlasništva nad imovinom i nepokretnostima sa nivoa centralne vlasti na nivo lokalne samouprave kako bi na taj način lokalne samouprave bile u mogućnosti da pomenutu imovinu pod zakonskim uslovima stave u fukciju lokalnog privrednog razvoja i zapošljavanja novih radnika putem davanja iste imovine u zakup ili putem privatnog javnog partnerstva.

URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANJE

Evidentna je činjenica da u sredinama sa srpskom većinom postoji značajan broj stambenih i poslvonih objekata izgrađenih u periodu nakon 1999.god. a koji nemaju adekvatne dozvole i odobrenja. Zalažemo se da se vlasnicima takvih objekata omogući brz i jednostavan način za legalizaciju čemu treba da prethodi izrada detaljnih urbanističkih planova u opštinama sa srpskom većinom i donošenje odgovarajućih odluka vlasti na lokalnom i centralom nivou.

Zalagaćemo se da uređenjem prostora unapredimo privrednu delatnost, smanjimo nezaposlenost, podstaknemo privrednu i društvenu koheziju, poboljšamo kvalitet života i zdravlje stanovnistva, omogućimo izbor i raznovrsnost načina zivota.

Zalagaćemo se za očuvanje nacionalne baštine i identiteta, zaštiti neobnovljivih prirodnih resursa, primeni čiste tehnologije.

POLJOPRIVREDA I RAZVOJ SELA

Poljoprivredno zemljište je, pored stanovništva najvažniji resurs kojim srpska zajednica na Kosovu raspolaže. Stoga je veoma važno omogućiti sigurno, racionalno i razvojno orijentisano korišćenje svih resursa u oblasti poljoprivrede. Svesni činjenice da najveći deo srpske populacije živi u seoskim sredinama na prostoru Kosova, naš prvenstveni zadatak i cilj će biti obezbeđivanje neophodnih uslova za normalan život tih ljudi kako bi nesmetano mogli da obrađuju svoju zemlju i zive od svoga rada.

To bismo postigli sprovođenjem sledećih mera:
– omogućavanjem bezbednog odlaska na imanja i obrađivanje istih;
– obezbeđivanje povoljnih kredita u oblasti poljoprivrede;
– obezbeđivanje podsticajnih sredstava za nabavku poljoprivredne mehanizacije;
– obezbeđivanje stručne obuke i edukacije poljoprivrednika;
– podrška za izgradnju otkupnih i smeštajnih kapaciteta za poljoprivredne proizvode;
– udruživanje poljoprivrednih proizvođača zbog bolje tržišne zaštite, boljeg plasmana robe i mogućnosti zajedničkog i lakšeg apliciranja kod potencijalnih donatora.

Posebno treba stimulisati razvoj stočarske proizvodnje, kao višeg nivoa realizacije primarne poljoprivredne proizvodnje pri čemu ćemo raditi na obezbeđenju i stvaranju povoljnih uslova na tržištu.
Posebnu pažnju posvetićemo zaštiti, podršci i brendiranju vina sa prostora Orahovca i Velike Hoče.

SOCIJALNA POLITIKA

Naša socijalna politika se zasniva na omogućavanju mogućnosti svim stanovnicima, bez obzira na nacionalnu, versku i rasnu pripadnost, za stvaranjem uslova za obrazovanje, lični razvoj stvaranje porodice i kvalitetnih uslova života.
S obzirom na to da je obezbeđivanje radnog mesta najefikasniji vid socijalne zaštite, čvrsto podržavamo zapošljavanje žena, mladih i starih osoba, kao i osoba sa invaliditetom. Efikasan sistem socijalne zaštite, za koji ćemo se mi zalagati će podržavati nezavisnost i sposobnost ljudi da pomognu sami sebi. Zalagaćemo se za adekvatnu podršku i zaštitu naročito ranjivih i marginalizovanih pojedinaca i grupa kao i građana koji nisu u mogućnosti da sopstvenim radom obezbede sebi adekvatnu egzistenciju.
Zalagaćemo se da svi socijalno ugroženi pripadnici srpske zajednice mogu slobodno i bez bilo kakvih prepreka ili odgovornosti da koriste sva dostupna finansijska i materijalna sredstva od strane Beograda i Pristine, kao i od strane međunarodnih donatora u toj oblasti.

ZDRAVSTVENA POLITIKA

Zalagaćemo se za adekvatnu i potpunu zdravstvenu zaštitu svih građana, očuvanje i unapređenje zdravlja stanovništva kroz sledeće mere:

– nabavka nove medicinske opreme i obuka zaposlenih kako bi na što kvalitetniji način mogli da odgovore potrebama stanovništva;

– obnova voznog parka i povećanja efikasnosti i mobilnosti hitnih službi;
– obezbeđenje finansijskih sredstava za podršku usavršavanja zdravstvenih radnika ;
– uspostavljanje fonda iz kog bi se finansiralo lečenje osoba obolelih od retkih i teških bolesti u zemlji i inostranstvu.

Kao poseban prioritet naše zdravstvene politike naglašavamo potrebu za značajnijim ulaganjima u opremanje porodilišta i dečijih dispanzera.

Zadovoljavajući  materijalni status zdravstvenih radnika jedan je od osnovnih preduslova za njihov nesmetan rad te stoga ne osporavamo pravo zaposlenih u zdravstvu i za drugim materijalnim primanjima pored redovnih primanja.

OMLADINA I SPORT

Mladi ljudi predstavljaju veliki naučni, politički i ekonomski potencijal svakog drustva.

Zalagaćemo se da mladim ljudima obezbedimo adekvatne uslove za obrazovanje, bavljenje sportom, preduzetništvom, kulturom, naukom.

Zalagaćemo se za razvoj i obezbeđenje uslova za ostvarivanje prava mladih. Podsticaćemo saradnju mladih iz redova svih naroda koji žive na prostoru Kosova, na ravnopravnim osnovama.

Zalagaćemo se za svestran i zdrav fizički razvoj dece i omladine, kao jedan od suštinskih ciljeva ukupne politike. Zbog toga se prvenstveno zalažemo za razvoj sporta u školama i predškolskim ustanovama, za širenje amaterskog sporta, unapređenje sportskih klubova i objekata, kao i za zaštitu prava sportista.

 Preuzmite PDF (ćirilica)