уторак , 20. априла 2021.
Насловна / Програм странке

Програм странке

ПОЛИТИЧКА НАЧЕЛА

ПАРТИЈА КОСОВСКИХ СРБА  је странка ДЕМОКРАТСКОГ опредељња и одговорне политике. Највиши политички циљ Партије Косовских Срба је очување српског народа, његове имовине верске и културне баштине на Косову уз истовремено поштовање права и слобода припадника других народа који живе на Косову, што треба да доведе до напретка друштва у целини и проналажење језика и пута помирења народа на Косову. Партија Косовских Срба ће се залагати за парламентарни систем у којем је Влада политички одговорна Скупштини.

Као партија залагаћемо се за јачање и успостављање независног судства и неполитизоване администрације. Залажемо се да судије, тужиоци, јавни правобраниоци и припадници јавне безбедности не могу припададати ниједној политичкој странци ни политичкој организацији. Партија Косовских Срба сматра да припадност некој политичкој странци или организацији која делује у складу са принципима владавине права и поштовање права других народа не може бити ни предност ни препрека при обављању јавних фукција.

Циљ нам је обезбеђење услова који гарантују сва људска и политичка права градјанима, без обзира на њихову националну и верску припадност, расу, пол, језик, имовно стање, политичка и друга опредељења.

Сматрамо да је међунационално помирење неопходно да би се успоставило демократско друштво, што не ослобађа кривичне и других видова одговорности све оне који су деловали незаконито и против интереса народа који живе на Косову.

ЉУДСКА ПРАВА И ЗАШТИТА БЕЗБЕДНОСТИ

Људска права и људско достојанство неотуђиви су и припадају сваком појединцу и чине темељ једне заједнице. Посебан акценат стављамо на слободу кретања као једно од кључних људских права.

Сви грађани пред законом су  једнаки. Ширење националне, расне или верске мржње или нетрпељивости представља кривично дело. Грађани имају сва овлашћења да штите своја права свим законом дозвољеним средствима.

Неприкосновена су права свих грађана на мирно окупљање, слободу говора и јавног иступања, слободу удруживања, вероисповести и избор позива и занимања.

Основни циљ рада КПС полиције мора бити очување стабилног јавног реда и мира у коме је заштита потпуне личне и имовинске сигурности и достојанства грађана на првом месту. Залагаћемо се за расветљавање најтежих кривичних дела, сузбијању малолетничке деликвенције и спречавању тероризма.

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Овлашћења и деловање локалне самоуправе треба да се усклади са стварним потребама друштва и највишим светским нормама и стандардима.

Партија Косовских Срба се залаже за успостављање Заједнице Спрских Општина (ЗСО) на основу решења и договора постигнутих између Београда и Приштине а преточених кроз Бриселски споразум.

Залажемо се за формирање нових општина на простору Косова у срединама где је то потребно и могуће.  Пре свега мислимо на нову српску општину створену од насеља Прилужје и Племетина. Залагаћемо се да сва расељена лица са простора Косова, без обзира на верску и националну припадност, остваре своја законом загарантована права на свим будућим локалним и парламентарним изборима.

Залагаћемо се за побољшање ефикасности и квалитета пружања услуга грађанима кроз модернизацију рада локалних самоуправа, а првенствено увођењем електронских сервиса.
Залагаћемо се за обезбеђење адекватне инфраструктуре и услова рада свих запослених у локалним самоуправама.

ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА

Демографска политика има највиши, стратески значај за српску заједницу на простору Косова јер се за друштво може рећи да је успешно само ако је демографско стање задовољавајуће. Демографску политку ћемо развијати уз примену одређених мера:

– обезбеђење услова за повећање  стопе наталитета (реновирање постојећих и изградња нових породилишта, едукација жена и мушкараца о значају планирања и стварања породице)
– обезбеђење подстицајних економских мера, повећање износа дечијег додатка, обезбеђење посебних буџетских давања трајног карактера за рођење трећег и четвртог детета, обезбеђење средстава за незапослене мајке, формирање посебног фонда Из ког би се одобравали повољни кредити за младе брачне парове са децом а намењени решавању њиховог стамбеног питања или запошљавању
– обезбеђење пореских олакшица за одецу, обућу, храну и друге производе намењене деци
– подстицање здравог облика живота а што би очувало репродуктивно здравље
– обезбеђење средстава за вештачку оплодњу
– збрињавање напуштене деце мора се унапредити тако што ће се убрзати и поједноставити процедура усвајања деце без родитељског старања.

Развој свих сегмената друштва треба ускладити са осмишљеним мерама демографске политике.

ПРИВРЕДНИ СИСТЕМ И ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА

Привредни развој је могуће остварити обезбеђењем правног и економског амбијента за несметано функционисање слободног тржишта.

Залагаћемо се за слободно тржиште рада и капитала, робе и услуга, уз пуну правну и пословну сигурност. Обезбеђење услова за смањење незапослености кроз примену следећих мера:

– помоћ при самозапошљавању;
– додела подстицајних грантова;
– залагање за пореске олакшице за новоотворена предузећа;
– активан рад на довођењу страних инвеститора.

Залагаћемо се за пренос власништва над имовином и непокретностима са нивоа централне власти на ниво локалне самоуправе како би на тај начин локалне самоуправе биле у могућности да поменуту имовину под законским условима ставе у фукцију локалног привредног развоја и запошљавања нових радника путем давања исте имовине у закуп или путем приватног јавног партнерства.

УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Евидентна је чињеница да у срединама са српском већином постоји значајан број стамбених и послвоних објеката изграђених у периоду након 1999.год. а који немају адекватне дозволе и одобрења. Залажемо се да се власницима таквих објеката омогући брз и једноставан начин за легализацију чему треба да претходи израда детаљних урбанистичких планова у општинама са српском већином и доношење одговарајућих одлука власти на локалном и централом нивоу.

Залагаћемо се да уређењем простора унапредимо привредну делатност, смањимо незапосленост, подстакнемо привредну и друштвену кохезију, побољшамо квалитет живота и здравље становниства, омогућимо избор и разноврсност начина зивота.

Залагаћемо се за очување националне баштине и идентитета, заштити необновљивих природних ресурса, примени чисте технологије.

ПОЉОПРИВРЕДА И РАЗВОЈ СЕЛА

Пољопривредно земљиште је, поред становништва најважнији ресурс којим српска заједница на Косову располаже. Стога је веома важно омогућити сигурно, рационално и развојно оријентисано коришћење свих ресурса у области пољопривреде. Свесни чињенице да највећи део српске популације живи у сеоским срединама на простору Косова, наш првенствени задатак и циљ ће бити обезбеђивање неопходних услова за нормалан живот тих људи како би несметано могли да обрађују своју земљу и зиве од свога рада.

То бисмо постигли спровођењем следећих мера:
– омогућавањем безбедног одласка на имања и обрађивање истих;
– обезбеђивање повољних кредита у области пољопривреде;
– обезбеђивање подстицајних средстава за набавку пољопривредне механизације;
– обезбеђивање стручне обуке и едукације пољопривредника;
– подршка за изградњу откупних и смештајних капацитета за пољопривредне производе;
– удруживање пољопривредних произвођача због боље тржишне заштите, бољег пласмана робе и могућности заједничког и лакшег аплицирања код потенцијалних донатора.

Посебно треба стимулисати развој сточарске производње, као вишег нивоа реализације примарне пољопривредне производње при чему ћемо радити на обезбеђењу и стварању повољних услова на тржишту.
Посебну пажњу посветићемо заштити, подршци и брендирању вина са простора Ораховца и Велике Хоче.

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Наша социјална политика се заснива на омогућавању могућности свим становницима, без обзира на националну, верску и расну припадност, за стварањем услова за образовање, лични развој стварање породице и квалитетних услова живота.
С обзиром на то да је обезбеђивање радног места најефикаснији вид социјалне заштите, чврсто подржавамо запошљавање жена, младих и старих особа, као и особа са инвалидитетом. Ефикасан систем социјалне заштите, за који ћемо се ми залагати ће подржавати независност и способност људи да помогну сами себи. Залагаћемо се за адекватну подршку и заштиту нарочито рањивих и маргинализованих појединаца и група као и грађана који нису у могућности да сопственим радом обезбеде себи адекватну егзистенцију.
Залагаћемо се да сви социјално угрожени припадници српске заједнице могу слободно и без било каквих препрека или одговорности да користе сва доступна финансијска и материјална средства од стране Београда и Пристине, као и од стране међународних донатора у тој области.

ЗДРАВСТВЕНА ПОЛИТИКА

Залагаћемо се за адекватну и потпуну здравствену заштиту свих грађана, очување и унапређење здравља становништва кроз следеће мере:

– набавка нове медицинске опреме и обука запослених како би на што квалитетнији начин могли да одговоре потребама становништва;

– обнова возног парка и повећања ефикасности и мобилности хитних служби;
– обезбеђење финансијских средстава за подршку усавршавања здравствених радника ;
– успостављање фонда из ког би се финансирало лечење особа оболелих од ретких и тешких болести у земљи и иностранству.

Као посебан приоритет наше здравствене политике наглашавамо потребу за значајнијим улагањима у опремање породилишта и дечијих диспанзера.

Задовољавајући  материјални статус здравствених радника један је од основних предуслова за њихов несметан рад те стога не оспоравамо право запослених у здравству и за другим материјалним примањима поред редовних примања.

ОМЛАДИНА И СПОРТ

Млади људи представљају велики научни, политички и економски потенцијал сваког друства.

Залагаћемо се да младим људима обезбедимо адекватне услове за образовање, бављење спортом, предузетништвом, културом, науком.

Залагаћемо се за развој и обезбеђење услова за остваривање права младих. Подстицаћемо сарадњу младих из редова свих народа који живе на простору Косова, на равноправним основама.

Залагаћемо се за свестран и здрав физички развој деце и омладине, као један од суштинских циљева укупне политике. Због тога се првенствено залажемо за развој спорта у школама и предшколским установама, за ширење аматерског спорта, унапређење спортских клубова и објеката, као и за заштиту права спортиста.

 Преузмите ПДФ (ћирилица)